Algemene voorwaarden
Rentenaar Training & Coaching

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. Definities:

 • Rentenaar Training & Coaching is gevestigd te Uitgeest en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer KVK 69812381

 • Opdrachtgever: degene die met Rentenaar Training & Coaching een overeenkomst heeft gesloten;

 • Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Rentenaar Training & Coaching en Opdrachtgever;

 • Offerte: elke langs schriftelijke, telefonische of elektronische weg aan een (aspirant) Opdrachtgever aangeboden voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

 1. Overmacht: de onmogelijkheid voor Rentenaar Training & Coaching of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Rentenaar Training & Coaching valt.

 2. Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de
  opdracht door Rentenaar Training & Coaching.

 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Rentenaar Training & Coaching en alle tussen een Opdrachtgever en Rentenaar Training & Coaching gesloten overeenkomsten over het verrichten en/of leveren van trainingen, opleiding, coaching en advies.

 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij schriftelijk tussen Rentenaar Training & Coaching en Opdrachtgever worden overeengekomen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Rentenaar Training & Coaching zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Als een offerte of aanbieding van Rentenaar Training & Coaching een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Rentenaar Training & Coaching het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Rentenaar Training & Coaching dertig kalenderdagen geldig.

 2. De overeenkomst tussen Rentenaar Training & Coaching en Opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) of elektronische aanmelding, inschrijving of opdracht bij Rentenaar Training & Coaching en de aanvaarding van deze aanmelding, inschrijving of opdracht door Rentenaar Training & Coaching. Opdrachtgever aanvaardt door zijn aanmelding, inschrijving of opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

 3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Rentenaar Training & Coaching kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

 4. Er zal geen overschrijding van het aantal vastgestelde uren plaatsvinden, zonder vooraf toestemming hiervoor van de Opdrachtgever.

 

Artikel 3 Annulering door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk of digitaal, te annuleren, met inachtneming van het verder gestelde in dit artikel.

 2. Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 45 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 45 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

 3. Als Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert na de start van de uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtgever gehouden de hele overeengekomen prijs te betalen.

 4. Als Rentenaar Training & Coaching, als gevolg van een annulering door de Opdrachtgever, annuleringskosten verschuldigd is aan een voor de uitvoering van de opdracht door Rentenaar Training & Coaching ingehuurde accommodatie of andere voorzieningen, is Opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten volledig te vergoeden.

 1. Als voor een opdracht medefinanciering plaatsvindt door derden in de vorm van subsidie of wanneer een bijdrage wordt verstrekt en deze subsidie of bijdrage door een annulering door Opdrachtgever niet wordt verstrekt, is Opdrachtgever gehouden deze door Rentenaar Training & Coaching gederfde subsidie of bijdrage te vergoeden aan Rentenaar Training & Coaching.

 

Artikel 4 Voortijdige beëindiging

Rentenaar Training & Coaching heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken of deelname van een Opdrachtgever ofwel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Rentenaar Training & Coaching recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 leden 2, 3, 4 en 5.

 

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht onvoorzienbare feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of een juiste uitvoering daarvan belemmeren, wordt hierover tussen de Opdrachtgever en Rentenaar Training & Coaching tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken zoveel mogelijk naar de intentie van de oorspronkelijke overeenkomst aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast en in een schriftelijke aanvulling op de overeenkomst worden vastgelegd.

 

Artikel 6 Het betrekken van derden bij de opdracht

Rentenaar Training & Coaching heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg hierover met opdrachtgever, derden te betrekken en/of in te schakelen als aanvullende specifieke deskundigheid noodzakelijk blijkt.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

 1. Rentenaar Training & Coaching behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

 2. Rentenaar Training & Coaching staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

 3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

 

Artikel 8 Prijzen

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt tegen de op moment van totstandkoming van de overeenkomst door Rentenaar Training & Coaching gehanteerde prijzen en tarieven.

 2. De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen zijn alle door Rentenaar Training & Coaching gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en belastingen.

 

Artikel 9 Betaling

 1. Als de overeenkomst tussen Rentenaar Training & Coaching en Opdrachtgever definitief is en Rentenaar Training & Coaching het contract aan Opdrachtgever heeft verzonden, ontvangt Opdrachtgever vanaf 13 weken voor aanvangsdatum een voorschotnota van 40% van de contractwaarde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Voor advies- en coachingswerkzaamheden vindt maandelijks de afrekening plaats van de door de adviseur of coach geïnvesteerde uren. Als de adviseur of coach minder uren nodig heeft dan in de overeenkomst is aangegeven, zullen alleen de feitelijk geïnvesteerde uren in rekening worden gebracht.

 3. Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Rentenaar Training & Coaching op de factuur aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 4. Zonder schriftelijke toestemming van Rentenaar Training & Coaching is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Rentenaar Training & Coaching op te schorten dan wel te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Rentenaar Training & Coaching, uit welke hoofde dan ook.

 5. De betalingstermijn als bedoeld onder 10.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Rentenaar Training & Coaching gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur (wettelijke) rente in rekening te brengen.

 6. Als Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Rentenaar Training & Coaching, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, het recht de deelname van de Opdrachtgever, ofwel van de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan de training, opleiding, coaching en/of adviesactiviteit te weigeren of uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden.

 7. Als Opdrachtgever na aanmaning niet betaalt, is Opdrachtgever aan Rentenaar Training & Coaching naast de in dit artikel bedoelde rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op 15% van de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 50,-, onverminderd het recht van Rentenaar Training & Coaching om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, als deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Rentenaar Training & Coaching geleverde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware de uiterste zorg is nagestreefd, staat Rentenaar Training & Coaching niet in voor eventuele fouten of onvolledigheden. Rentenaar Training & Coaching, auteurs of redacteuren van de folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Opdrachtgever van bedoelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Rentenaar Training & Coaching aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

 2. De aanwezigheid van een gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

 3. De totale aansprakelijkheid van Rentenaar Training & Coaching wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. Omzetbelasting).

 4. Rentenaar Training & Coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in dit artikel.

 5. Rentenaar Training & Coaching is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Rentenaar Training & Coaching geleverde of ter beschikking gestelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, soft- en hardware.

 6. De resultaten van het gebruik van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen. Wij hebben een inspanningsverplichting. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade. De opdrachtgever vrijwaart ons voor schade geleden door derden. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

 7. Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Rentenaar Training & Coaching slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Rentenaar Training & Coaching binnen de termijn van 1 maand na uitvoering van de overeenkomst deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Rentenaar Training & Coaching ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rentenaar Training & Coaching hierop adequaat kan reageren.

 8. Rentenaar Training & Coaching is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Rentenaar Training & Coaching activiteiten aan accommodaties en/of aan derden.

 

Artikel 11 Klachten

 1. Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Rentenaar Training & Coaching, Lagendijk 19-64, 1911 MT Uitgeest.

 2. Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

 1. Op elke door Rentenaar Training & Coaching met Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Rentenaar Training & Coaching met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Rentenaar Training & Coaching.

 

 

Deze Algemene voorwaarden van Rentenaar Training & Coaching kunnen worden ingezien en gedownload op www.rentenaartraining.nl